Kuvassa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen

TYNK tapasi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen

Ministeri Mykkänen oli kiinnostunut kuulemaan TYNK:n näkemyksiä materiaalikierron kysymyksistä erityisesti nyt, kun jätelakia aiotaan uudistaa kohti kiertotalouslakia. Ministeri ja tuottajayhteisöjen yhteinen tavoite on, että EU-lainsäädäntöä tulkitaan järkevästi.

Ministeri kertoi tapaamisessa jätelain uudistusten etenemisestä. TYNK puolestaan toi esiin näkemyksiään muun muassa EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen toimeenpanosta, vapaamatkustajavalvonnasta, tuottajavastuun laajenemisesta uusille aloille sekä kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteiden seurannan luotettavuudesta. 

Kiertotalouslaki etenee

Jätelain uudistus etenee vaiheittain ja kiertotalouslain valmistelu on nyt alkuvaiheessa. Jätelain uudistusten ensimmäinen vaihe koski muun muassa kuntayhtiöiden vastuun rajausta ja kirjojen tuottajavastuuta. Toisessa vaiheessa tullaan tarkastelemaan esimerkiksi hankintalakia ja luonnollisten monopolien muodostumista. Kolmannessa vaiheessa jätelaista tulee kiertotalouslaki, jonka tavoitteena on koota kiertotalouskentän asiat laajasti yhden lain alle tuotteiden koko elinkaaren osalta. Tavoitteena on sujuvoittaa kiertotalousliiketoimintaa sekä tarjota viranomaisille riittävät välineet tehdä tuottajavastuun vapaamatkustajavalvontaa.

PPWR uhkaa heikentää Suomen toimivaa juomapakkausjärjestelmää

Pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR) tulee pian kansallisesti toimeenpantavaksi, mutta sen soveltamisohjeisiin on vielä mahdollista jonkin verran vaikuttaa. Asetuksessa on Suomen tehokkaasti toimivan juomapakkausjärjestelmän kannalta ongelmallinen uudelleenkäyttövaatimus. Mikäli EU:n asettamat kierrätystavoitteet muovin osalta toteutuvat, on mahdollista, että uudelleenkäyttövaatimuksia voidaan kuitenkin keventää.

Selvää on, että 50 % kierrätystavoitteen saavuttaminen 2025 mennessä on haastavaa, sillä Suomen kierrätysaste muovipakkausten osalta on nyt 29 %. Pakkaustuottajayhteisöt ovat tehneet töitä kierrätysasteen nostamiseksi laajentamalla ekopisteverkostoa lakisääteiseen 1 000 keräyspisteeseen. Lisäksi kuluttajamuovipakkausten ekopisteiden keräysverkostoa suunnitellaan kasvatettavaksi vapaaehtoisesti noin 30% seuraavan kahden vuoden aikana.

Viranomaisille tarvitaan riittävät työkalut vapaamatkustajavalvontaan

Tuottajavastuun vapaamatkustajavalvonta tulee entistäkin tärkeämmäksi, sillä vapaamatkustaja saa epäreilun kilpailuedun tuottajavastuusta laistamalla. Valvonnan tehostamiseksi viranomaisten keskinäisiä tiedonsaantioikeuksia pitäisi parantaa tai selvittää muita keinoja erityisesti sisäkaupan valvontaan. Lähtökohdan pitäisi olla, että markkinoille ei saa saattaa tuotteita, joiden osalta tuottajavastuuvelvoitteita ei ole hoidettu. Riittäviä valvontaresursseja tulisi vapaamatkustajavalvonnan lisäksi kohdentaa markkinavalvontaan.

TYNK toi keskustelussa esille valvontayhteistyön tärkeyden eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. EU-tasoiset tuottajavastuuvaatimukset edellyttävät myös jäsenvaltioiden rajat ylittävää viranomaisyhteistyötä ja valvontaa. Sääntelyn ja viranomaisvalvonnan tulisi keskittyä tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen sekä mittareiden seurantaan. Niiden tahojen, joita sääntely koskee, tulisi saada päättää toimenpiteistä.

Tuottajavastuu laajenee uusille aloille

Nykyisellään hyvin toimivia tuottajavastuujärjestelmiä ei saisi vaarantaa, kun tuottajavastuu laajenee uusille aloille. Kirjojen kiertotaloutta tulisi edistää ensisijaisesti mahdollistamalla uudelleenkäyttö esimerkiksi kirjakauppojen, kierrätyskeskusten ja kirjastojen kautta. Kierrätystä materiaalina tulisi toteuttaa vasta toissijaisesti kirjojen poistuttua kokonaan käytöstä. Tämä olisi yhteiskunnalle edullisinta toteuttaa keräyspaperijärjestelmästä erillisenä keräyksenä. Ministeriö on läpikäymässä näitä lausuntokierroksella saatuja huomioita ja materiaaleja ja kirjojen tuottajavastuusta linjataan vielä kevään aikana.

Kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteita ei voi olla ilman luotettavia tilastoja

Kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteiden tulee perustua luotettaviin tilastoihin ja tiedonkeruuseen. Nykytilan luotettavaan arviointiin tulisi koko EU-alueella kiinnittää huomiota, sillä osalla maista tuntuu olevan tilastoissa esimerkiksi epärealistisen korkeita muovin kierrätysasteita.

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta kiittää ministeriä hyvästä tapaamisesta. Ministerin toiveen mukaisesti TYNK jatkaa tiedonvaihtoa esimerkiksi PPWR-asetuksen toimeenpanoon liittyen.

Samankaltaiset artikkelit