TYNK mukaan Circular PSP -hankkeeseen

TYNK on liittynyt seurantajäseneksi mielenkiintoiseen Circular PSP -hankkeeseen. Seurantajäsenenä näemme aitiopaikalta, miten hankkeessa tuotettavan julkisen sektorin hankinta-alustan kehittäminen etenee. 

Työkaluja julkisten kiertotaloushankintojen tueksi

Circular PSP -hankkeessa kehitetään keinoälyä hyödyntävä tietojärjestelmäalusta helpottamaan kiertotaloutta tukevia julkisia hankintoja. Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tuottaa digitaalisia työkaluja, joiden avulla voidaan huomioida kiertotalous julkisten hankintojen valmistelussa sekä neuvoa ja ohjeistaa hankintahenkilöstöä.

Hanketta toteutetaan vuosina 2023–2026 kahdeksassa Euroopan kaupungissa eri maissa: Berliinissä, Guimarãesissa, Helsingissä, Istanbulissa, Lontoossa, Sandyfordissa sekä yhdessä ruotsalaisessa ja yhdessä slovenialaisessa kaupunkiverkostossa. Hanke saa rahoitusta EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta.

Circular PSP -hankkeessa mukana olevat tahot.

Tuottajavastuu huomioitava paremmin julkisissa hankinnoissa

Me TYNK:ssä olemme joukko eri tuottajavastuualojen asiantuntijoita, joilla on syvä ymmärrys erilaisista materiaaleista ja niiden ympäristövaikutuksista. Lähdimme hankkeeseen mukaan edistääksemme tuottajavastuun toteutumista julkisissa hankinnoissa. Tuottajavastuun toteutuminen luo perustan kiertotaloudelle: tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että yritys vastaa tuotteidensa kierrätys- ja jätehuoltokustannuksista tuotteen elinkaaren loppupäässä.

Julkisia hankintoja koskeva hankintalaki ei suoraan edellytä, että julkisen sektorin hankintapäätöksissä huomioitaisiin, onko tarjoava yritys hoitanut tuottajavastuunsa. Kilpailutuksissa tämä antaa vapaamatkustaville yrityksille epäreilun kilpailuedun tuottajavastuunsa hoitaneisiin yrityksiin nähden. Ongelma on merkittävä, sillä suurten hankintamääriensä vuoksi julkinen sektori vaikuttaa kiertotaloutta tukevien markkinoiden kehitykseen. Vaikka hankintalaki ei suoraan käsittele tuottajavastuuta, se tarjoaa kehyksen tuottajavastuun huomioimiselle, koska myös julkisissa hankinnoissa on huomioitava ympäristönäkökohdat ja kestävyys. Tuotteen elinkaaren loppupään ympäristövaikutuksia ei voida jättää huomioimatta, kun puhutaan hankinnan ympäristövaikutuksista. 

Myös Jätelain mukaan niin yrityksen kuin julkisen hankintayksikön on varmistettava mahdollisuuksien mukaan, että se hankkii vain yritykseltä, joka on hoitanut tuottajavastuunsa. Parasta on sisällyttää tuottajavastuu tarjouspyyntöjen ja sopimusten muotoiluun siten, että vapaamatkustajat putoavat pois kilpailusta. Hankintayksikkö voi helposti tarkistaa Jätehuoltokompassin tuottajarekisteristä, onko tarjoava yritys hoitanut tuottajavastuunsa.

Lisätietoja

  • Circular PSP: project website (circularpsp.eu)
  • TYNK: Maija Holma, pääsihteeri, info@tuottajayhteiso.fi
Flyer about the follower network
Seurantajäsenet näkevät, miten hankinta-alusta kehittyy hankkeen aikana.

Samankaltaiset artikkelit