TYNK:n lausunto jätelaki­ehdotukseen

(Tiedote 10.6.2020)

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä jätelain muuttamiseksi. Lausunnossa esitettiin myös hallituksen esityksen ulkopuolelta joitain täsmennysehdotuksia nykyiseen jätelakiin.

Tuottajavastuun tasapuolisen ja oikeudenmukaisen toteutumisen kannalta on olennaista, että tuottajavastuu ulotetaan koskemaan myös etäkaupalla myytäviä tuotteita. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajia lukuun ottamatta ulkomaiset etämyyjät ovat jääneet tuottajavastuuvelvoitteiden ulkopuolelle, vaikka etäkauppa on ollut koko vuosikymmenen vahvassa kasvussa. Jätelakiehdotus asettaa ensimmäistä kertaa myös muiden tuottajavastuualojen etämyyjät tuottajavastuuseen ja tämä merkittävä uudistus tulee tukemaan tuottajavastuujärjestelmien kustannusten oikeudenmukaista jakoa tuottajien kesken. Tämä on hyvä ja kannatettava uudistus.

Lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi valvovalle viranomaiselle tulee taata riittävät resurssit ja luotettavan tiedot valvonnan tueksi. Valvonnan helpottamiseksi kansainvälisille verkkoalustoille tulisi asettaa vielä lisäksi toissijainen tuottajavastuuvelvoite. Toissijaisen vastuun nojalla myyntialustan tulisi huolehtia alustaansa käyttävien tuotteiden tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä Suomessa, mikäli alustoilla toimivat yritykset eivät itse sitä tee.

Tuottajavastuun tasapuolistamiseen liittyy myös TYNK:n ehdotus nykyisen pakkaustuottajia koskevan 1 000 000 euron liikevaihtorajan poistamisesta. Tällä parannettaisiin myös tilastojen kattavuutta ja luotettavuutta.

Tuottajayhteisöjen organisoitumiseen ja yhteistyöhön on puututtu esityksessä melko paljon. TYNK on tehnyt sekä tuottajayhteisöjen että mm. viranomaisten kanssa hyvää yhteistyötä jo pitkään ilman lainsäädäntöäkin. Joiltain osin ehdotuksen pykälissä halutaan lisätä tuottajayhteisöjen hallinnollista taakkaa ja kustannuksia sen sijaan, että varmistettaisiin valvovalle viranomaiselle riittävät ja oikein kohdistetut resurssit esimerkiksi vapaamatkustajavalvontaan.

TYNK:n ja yli 350 muuhun lausuntoon voi käydä tutustumassa Lausuntopalvelusta.

Samankaltaiset artikkelit