Tuottajayhteisöt

Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan ovat liittyneet jäseniksi seuraavat tuottajayhteisöt


Suomen Rengaskierrätys Oy on maamme ensimmäinen jätelain määräämää tuottajavastuutaan toteuttamaan ryhtynyt yritys, jonka kautta kerätään kierrätykseen vuosittain yli 50 000 tonnia käytöstä poistettuja renkaita.

Lue lisää: www.rengaskierratys.com
Suomen Autokierrätys Oy on tuottajayhteisö, joka hoitaa EU-lainsäädännön vaatiman henkilö-, paketti ja matkailuautojen kierrätyksen organisoinnin ja siitä tiedottamisen jäsenyritystensä puolesta. Suomen Autokierrätyksen jäsenyrityksinä ovat henkilö-, paketti ja matkailuautojen maahantuojat.

Lue lisää: www.autokierratys.fi
Akkukierrätys Pb Oy on lyijypohjaisten akkujen kierrätykseen erikoistunut yhtiö. Akkukierrätys Pb Oy tarjoaa koko maan kattavan lyijyakuille tarkoitetun keräyspisteverkostonsa kaikkien kuluttajien käyttöön.

Lue lisää: www.akkukierratyspb.fi
Recser Oy on tuottajayhteisö kannettavia paristoja ja akkuja Suomen markkinoille
saattaville yrityksille. Suomen lainsäädännön mukaan tuottaja on vastuussa
markkinoille saattamiensa paristojen ja akkujen keräyksestä ja kierrätyksestä.

Lue lisää: www.recser.fi

SER-tuottajayhteisö ry on sähkö- ja elektroniikka-alan maahantuojien ja valmistajien yhdistys. Näiden laitteiden tuottajien täytyy lakiin perustuen hoitaa oma tuottajavastuunsa.

Lue lisää: www.serty.fi
FLIP ry on sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä varten perustettu tuottajayhteisö, joka vastaa WEEE-direktiiviin kuuluvien lamppujen tuottajavastuusta.

Lue lisää: www.flip.fi
European Recycling Platform (ERP) varmistaa jäsenyhtiöittensä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä akkujen ja paristojen tuottajavastuuvelvoitteiden täyttämisestä lakien ja säädösten mukaisesti, läpinäkyvästi ja kustannustehokkaasti sekä tarjoaa näille pakkaustuottajavastuupalveluita.

Lue lisää: www.erp-recycling.fi
Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy huolehtii kotikeräyspaperin tuottajavastuusta. Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta huolehtia markkinoille luovuttamiensa tuotteiden ja niistä syntyvän jätteen uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä tästä aiheutuvista kustannuksista.

Lue lisää: www.paperinkerays.fi/tuottajayhteiso

Suomen Keräystuote Oy (SKT) on virallinen valtakunnallinen keräyspaperin tuottajayhteisö, joka järjestää maksutta keräyspaperin keräämisen koko maassa ja ohjaa sen edelleen teollisuuden raaka-aineeksi.

Lue lisää: www.suomenkeraystuote.fi

Suomen Palautuspakkaus Oy eli PALPA on juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjä. Ylläpitäjän tehtävänä on järjestää järjestelmiinsä kuuluvien pakkausten talteenotto, sekä kierrätys tai uudelleenkäyttö. Lisäksi PALPA huolehtii palautusjärjestelmiinsä kuuluvien panttien hallinnoinnista, järjestelmiensä kehittämisestä sekä toimintaansa liittyvästä tiedottamisesta.

Lue lisää: www.palpa.fi

Mepak-Kierrätys Oy on metallipakkausten tuottajayhteisö. Mepakin tehtävänä on organisoida metallipakkausten hyötykäyttö Suomessa.

Lue lisää: www.mepak.fi

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on tuottajayhteisö, joka vastaa paperi-, kartonki-, nestepakkauskartonki- ja aaltopahvi- sekä kuitupohjaisten teollisuuspakkausten kierrätyksestä.

Lue lisää: www.kuitukierratys.fi
Suomen Uusiomuovi Oy on jäteasetuksen ja valtioneuvoston päätöksen mukainen tuottajayhteisö. Suomen Uusiomuovi Oy:n tehtävänä on aikaansaada ja ylläpitää järjestelmiä, jotka hyödyntävät Suomessa käytettyjä muovisia pakkauksia uudelleen raaka-aineiksi.

Lue lisää: www.uusiomuovi.fi